Seizure induced by repetitive transcranial magnetic stimulation in an adolescent with migraine with aura

Seizure induced by repetitive transcranial magnetic stimulation in an adolescent with migraine with aura
We report the following transcranial magnetic stimulation (TMS)-induced seizure: ... read more
Brain Stimulation Journal FeedBy Teng Wang, Lin Huang, Huan Xu, Lanyun Yan, Qian Wu, Feifei Shen, Ping Gu, Qi Wan, Xin Dong